دوستت دارمو اینتنها کاریست که آموخته ام ،کاری که دوست و دشمنبه آن حسادت می کنند.     نزار قبانی
/ 0 نظر / 15 بازدید
بهمن 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
10 پست
بهمن 91
6 پست
مرداد 90
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
مهر 87
5 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
9 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
9 پست
بازیگر
1 پست