میدونی؟ همیشه از روی پل گیشا که رد میشم نگاهم قفل میشه رو کابل های برق جلوی دانشگاه. از اونجا دسته پرنده های نشسته ی رو کابل، غمگینترین موجودات رو زمین اند. اینهمه کابل فشار قوی و این همه بال برای رسیدن بهشون اما آخرش .... 

هیچی که هیچی !

/ 0 نظر / 30 بازدید