من.

باید آن کسی باشم که همه از زن ها انتظار آن را دارند :
بی نقص و در عین بی نقصی ظریف .
و نه تنها ظریف بلکه دردسترس .
و نه تنها دردسترس بلکه عطر آگین ، زیبا .
تمام شب را باید سیندرالا بود و تمام روز باید ازخود پرسیدکه چگونه می توان کدوها را به کالسکه و پنج دقیقه قدم زنی را به پنج قرن خوشبختی تبدیل کرد .* 

*کریستیان بوبن                                        images6.jpg

 
/ 2 نظر / 2 بازدید