یه سوال!


نظام های توتالیتر نظام هایی هستند که بر طبق ایدئولوژی فراگیری در همه حوزه های زندگی فرد و جامعه دخالت می کنند و می کوشند آن ایدئولوژی را بر واقعیت تحمیل کنند .
در توتالیتریسم دولت می کوشد تا آنچه را که با کلیت ایدئولوژی حاکم سازشی ندارد از میان بردارد .دولت توتالیتر به نام هدف و غایتی جهان شمول عمل می کند که همگان باید از آن پیروی کنند .تفتیش عقاید از رویه های رایج دولت های توتالیتر است .دولت مظهر آگاهی و اراده عمومی انسان در تاریخ تلقی می شود .در توتالیتریسم دست کم از لحاظ نظری دموکراسی مورد ستایش و استبداد مورد نکوهش قرار می گیرد .
دولت توتالیتر « خواست مردم » را بدون در نظر گرفتن خواست مردم تعیین می کند .
 
این ها جملاتی بود که در کتاب « آموزش دانش سیاسی » نوشته حسین بشیریه زیرشون خط کشیده شده بود و من موقع خوندن دائم به این فکر می کردم که همچین نظامی رو کجا دیدم ؟

برای شما چی ! آشنا نیست ؟!! 

/ 0 نظر / 7 بازدید