گمشده

دیروز، امروز.

دیروز، امروز.

.

.

.

فرداها بالفعل میشوند بدون آنکه بالقوه باشند.

فردایی نیست. وقتی هست میشود که یا امروز است یا دیروز میشود.

باز هم دیروز، امروز.

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرسودگی

ما نسل بی فرداییم... نسل بی فردا...