زیر لب ...

از تو پاکت یه دونه پرتقال برداشتم و با ناخن افتادم به جونش .

.

.

وسط اون همه پوست ، تنها یه موجود نحیف و چروکیده بود که به سختی – و با صدا - نفس می کشید.

 زیر لب بی اختیار گفتم : الهه بیچاره !    

                                           ghaaaam14.jpg                                                                                                                                                    

خدایا                                                                                                                                    

تو ناخن گیر داری ، نه ؟!

 

 

                                                                                                                                   

/ 0 نظر / 6 بازدید