دچار

دکتر ... میگفت : خدا نکنه تو این سیستم بخوای یه موقع حرفی بزنی، اونموقع ست که سریع, اونجور که خودتم نفهمی حرفاتو سیاسی می کنن و حالا بیاو درستش کن ...!
تو دلم گفتم : بازم خوش به حال شما! خدا نکنه تو این مملکت بخوای یه موقع از زن و فمینیسم حرف بزنی!, اونموقع ست که بجز سیاست, مذهب رو می کشن وسط و...
وقتی هم که پای مذهب بیاد وسط یه ماجرا, خودت خوب می دونی چی میشه؟!!
به طرفه العینی می شی مهدورالدم!

/ 2 نظر / 7 بازدید