- - -

 

 

این همه فاصله رو مگه با خط فاصله بشه پر کرد!

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمددیهیم

مرا درديست اندر دل اگر گويم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد منجم کوکب بخت مرا از برج بيدون کن که من بد طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد

فرسودگی

نمی شود دختر جان... فکرش را هم نکن که این فاصله ها پر شدنیست...